Periodické školení BOZP

Školení bezpečnosti práce – BOZP je nutné provádět vždy:

  1. před nástupem do práce – tedy vstupní školení BOZP
  2. a dále opakované školení zaměstnanců během pracovního poměru


Opakované školení BOZP
 zajišťuje zaměstnavatel pro své pracovníky tehdy, pokud to vyžaduje povaha rizika a jeho závažnost (§ 103 odst. 3 z. č. 262/2006, zákoníku práce) pravidelně, v zájmu prohlubování kvalifikace k výkonu práce daného zaměstnance.

Jak provádět školení BOZP u administrativních pracovníků?

Za obvyklou lhůtu opakovaných školení se považuje 12 měsíců až 24 měsíců, není-li stanovena lhůta kratší (delší). Lhůty opakování školení BOZP stanovuje zaměstnavatel ve vnitřním předpisu nebo podobném dokumentu a to na základě vyhodnocení rizik.

Pokud se zaměříme na problematiku školení BOZP administrativních pracovníků – pro které je vhodná forma online školení BOZP – pak se jako dostatečné jeví opakování stanovit v souladu s termíny opakovaných školení v oblasti požární ochrany. Zde jsou termíny předepsány ve vyhlášce č. 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) tak, že zaměstnanci jsou v požární ochraně školeni minimálně 1x za dva roky a vedoucí zaměstnanci pak alespoň 1x za 3 roky. Tyto lhůty lze v případě opakovaných školení BOZP přenést do školení bezpečnosti práce. Lze tak snížit náklady a zjednodušit organizaci těchto zákonných školení.

 

Forma školení bezpečnosti práce – BOZP

Zákon neupravuje formu školení BOZP a tak ho lze provádět i elektronicky online za dodržení potřebného obsahu. Nutno připomenout, že formu, rozsah i způsob školení určuje zaměstnavatel s přihlédnutím k identifikovaným rizikům. Je tedy nutné se na to dívat tak, že školit výrobní a technické profese pomocí online školení není vhodné a takové školení by bylo jen obtížně uznatelné. U administrativních profesí však elektronickému školení BOZP nic nebrání a je pro firmy vhodnou alternativou, která šetří čas i finanční prostředky a přitom zajišťuje vysoký standard výuky, která je pro všechny zaměstnance stejná a obsah školení snadno doložitelný dozorovým orgánům.

Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zdokumentováno a účast zaměstnanců musí být jednoznačně prokazatelná. Tento požadavek splňuje certifikát, který obdrží každý zaměstnanec po složení certifikačního testu. Platný certifikát je ale pouze takový, který je podepsaný zaměstnancem, který složil test.