Školení bezpečnosti práce BOZP pohledem zákona

Legislativa ukládá zaměstnavateli povinnost zavést systém BOZP. Zaměstnavatel je tak povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Zaměstnavatel musí soustavně vyhledávat rizika, která se mohou v souvislosti s výkonem práce jeho zaměstnanců vyskytnout. Tyto rizika identifikovat, popsat, odstranit je nebo minimalizovat jejich dopad na zaměstnance. S riziky je povinen seznámit zaměstnance – formou školení BOZP – a poskytnout zaměstnancům ochranné pracovní prostředky a pomůcky, které budou rizika odstraňovat nebo minimalizovat dopady na zdraví zaměstnanců.

Smyslem všech aktivit v oblasti BOZP je zamezit ohrožení a poškození zdraví či života zaměstnance při činnostech, souvisejících s jeho prací.

 

Právní předpisy pro bezpečnost práce – BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP je soubor opatření předepsaných rozsáhlou legislativou:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • NV č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a dalších
 • a řada dalších, specifických zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které se uplatňují podle charakteru vykonávané činnosti

Pro zaměstnavatele jsou výše uvedené dokumenty závazné a jejich nedodržováním se vystavuje postihu ze strany dozorových orgánů až do výše 2.000.000 Kč. Navíc v případě pracovního úrazu plně hradí vzniklé škody jak zaměstnancům tak třetím subjektů.

Povinnosti zaměstnavatele z pohledu BOZP

Výše uvedené zákony a další nařízení ukládají zaměstnavateli celou řadu povinností. K těm úplně základním pro oblast BOZP patří:

 • vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky
 • zpracovat kategorizaci prací podle § 37 – 41 Zákona č. 258/2000 Sb.
 • organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a odstraňovat zjištěné nedostatky
 • vést a aktualizovat dokumentaci k BOZP
 • zajistit smluvního poskytovatele pracovnělékařské péče a zjistit vstupní a pravidelné lékařské prohlídky zaměstnanců
 • zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce

 

Školení BOZP ONLINE

Zákon stanovuje povinnost provádět a vést evidenci o provedeném školení BOZP. Neupravuje formu takových školení, to nechává na zaměstnavateli s přihlédnutím k jeho znalosti pracovního prostředí a postupů, které zaměstnanci provádí. Lze využívat jak prezenční formu, kdy instruktor vykládá látku za pomocí prezentace a to zejména u manuálníchvýrobních profesí nebo dát přednost moderní formě – školení BOZP ONLINE pro školení zaměstnanců pracujících v administrativě.